Šta je CPM – Critical Path Method?

CPM (Critical Path Method) je metoda planiranja i kontrole projekata koja se koristi u projektnom menadžmentu. Cilj CPM-a je da pomogne projektnom menadžeru da identifikuje kritične aktivnosti u projektu, odnosno one aktivnosti koje su ključne za uspešno završetak projekta i koje imaju najveći uticaj na rokove za završetak projekta.

Šta je CPM - Critical Path Method primer kako da koristite

CPM se bazira na dijagramu aktivnosti (eng. activity diagram) ili dijagramu Gantt-a, gde se prikazuju sve aktivnosti u projektu i njihove međusobne zavisnosti. Kritične aktivnosti su one koje imaju najduži rok za završetak i koje utiču na rokove za završetak ostalih aktivnosti.

CPM se koristi za:

 • Identifikovanje kritičnih aktivnosti u projektu
 • Planiranje i kontrolisanje rokova za završetak projekta
 • Identifikovanje rizika u projektu i planiranje načina za njihovo prevazilaženje
 • Identifikovanje resursa koji su potrebni za pojedine aktivnosti u projektu

CPM se često koristi u kombinaciji sa drugim metodama planiranja i kontrole projekata, kao što je PERT (Program Evaluation and Review Technique).

Evo jednog primera CPM metode za jedan hipotetički projekat izgradnje kuće:

 1. Prva aktivnost u projektu je kupovina zemljišta. Ova aktivnost traje 2 dana.
 2. Druga aktivnost je izrada projektne dokumentacije. Ova aktivnost traje 5 dana i zavisi od aktivnosti 1 (kupovine zemljišta).
 3. Treća aktivnost je izgradnja temelja. Ova aktivnost traje 7 dana i zavisi od aktivnosti 2 (izrada projektne dokumentacije).
 4. Četvrta aktivnost je izgradnja zida. Ova aktivnost traje 10 dana i zavisi od aktivnosti 3 (izgradnja temelja).
 5. Peta aktivnost je izgradnja krova. Ova aktivnost traje 5 dana i zavisi od aktivnosti 4 (izgradnja zida).
 6. Šesta aktivnost je ugradnja stolarije. Ova aktivnost traje 3 dana i zavisi od aktivnosti 5 (izgradnja krova).
 7. Sedma aktivnost je ugradnja instalacija. Ova aktivnost traje 7 dana i zavisi od aktivnosti 5 (izgradnja krova) i aktivnosti 6 (ugradnja stolarije).
 8. Osma aktivnost je ugradnja enterijera. Ova aktivnost traje 10 dana i zavisi od aktivnosti 7 (ugradnja instalacija).

Kritične aktivnosti u ovom projektu su izgradnja temelja (trajanje 7 dana), izgradnja zida (trajanje 10 dana) i ugradnja enterijera (trajanje 10 dana). Rok za završetak projekta je determinisan ovim aktivnostima i iznosi 27 dana.

Ukoliko se pojavi bilo kakva odstupanja od plana u ovim aktivnostima, to će imati uticaja na rok za završetak projekta. Projektni menadžer mora da prati te aktivnosti i da preduzme odgovarajuće mere ukoliko se pojave odstupanja od plana.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You May Also Like