Kurs: Uvod u Project Management

Zdravo, u nastavku je sažet i kompletan tekstualni besplatni kurs za Project Menadžera, odnosno, sve ono što će vam trebati na početku i sve ono što ćete uglavnom koristiti tokom ove karijere.

notion project manager dabetić

Uvod u upravljanje projektima

Upravljanje projektima je ekspertiza koja se bavi planiranjem, organizovanjem, izvođenjem i kontrolom projekata u cilju postizanja specifičnih ciljeva. Menadžer projekta je odgovoran za identifikaciju i definisanje ciljeva projekta, planiranje i organizovanje resursa i aktivnosti, kontrolu napretka projekta, rešavanje problema i izazova, komunikaciju sa članovima tima i spoljnim saradnicima, vođenje tima i motivaciju, upravljanje rizicima i proveru kvaliteta rezultata projekta. Proces upravljanja projektima obično se sastoji od šest glavnih faza: identifikovanja, planiranja, organizovanja, izvršenja, kontrole i zatvaranja projekta. Postoji nekoliko vrsta projekata koji se razlikuju po svojim ciljevima, obimu, vremenu i drugim karakteristikama.

 • Osnovni koncepti i pojmovi u upravljanju projektima: koncepti kao što su projekat, cilj, obim, resursi, plan, struktura, tim, kontrola, zatvaranje, kvalitet, bezbednost, komunikacija, liderstvo, motivacija, rizik i drugi važni koncepti su objašnjeni i definisani u kontekstu upravljanja projektima.
 • Upravljanje projektima se definiše kao ekspertiza uključena u planiranje, organizovanje, izvođenje i kontrolu projekata u cilju postizanja specifičnih ciljeva. Njen značaj ogleda se u činjenici da omogućava efikasno i efikasno ostvarivanje ciljeva projekta u rokovima, budžetima i drugim ograničenjima.
 • Ključne funkcije menadžera projekta: menadžer projekta je odgovoran za planiranje, organizovanje, izvršavanje, kontrolu i zatvaranje projekta. Njegove glavne funkcije uključuju: identifikovanje i definisanje ciljeva projekta, planiranje i organizovanje resursa i aktivnosti, kontrolu napretka projekta, rešavanje problema i izazova, komunikaciju sa članovima tima i spoljnim saradnicima, vođenje tima i motivaciju, upravljanje rizicima i proveru kvaliteta rezultata projekta.
 • Osnovne faze procesa upravljanja projektima: proces upravljanja projektima obično se sastoji od šest glavnih faza: identifikacije, planiranja, organizovanja, izvršenja, kontrole i zatvaranja projekta. Identifikacija projekta podrazumeva utvrđivanje ciljeva i obima projekta, dok planiranje podrazumeva izradu detaljnog plana za ostvarivanje ciljeva. Organizacija se odnosi na formiranje tima i stvaranje strukture projekta, dok izvršavanje podrazumeva upravljanje resursima i kontrolu napretka projekta. Kontrola se odnosi na prilagođavanje promenama i rešavanju problema, dok zatvaranje podrazumeva procenu rezultata i izveštavanje o projektu.
 • Vrste projekata i njihove karakteristike: postoji nekoliko vrsta projekata koji se razlikuju u njihovim ciljevima, obimu, vremenu i drugim karakteristikama. Neki od primera vrsta projekata su: tehnološki projekti, projekti razvoja proizvoda ili usluga, projekti izgradnje, projekti unapređenja procesa ili sistema, projekti organizacionih promena i drugi. Svaki tip projekta ima svoje specifične karakteristike i izazove koje bi trebalo uzeti u obzir prilikom planiranja i izvođenja projekta.

Upravljanje projektima je važna ekspertiza koja omogućava efikasno i efikasno ostvarivanje ciljeva projekta u rokovima, budžetima i drugim ograničenjima. Menadžer projekta igra ključnu ulogu u planiranju, organizovanju, izvršenju, kontroli i zatvaranju projekta, kao i u upravljanju resursima, komunikaciji, liderstvu i motivaciji tima, kao i u upravljanju rizicima i osiguranju kvaliteta rezultata projekta. Različiti tipovi projekata imaju svoje specifične karakteristike i izazove koje treba uzeti u obzir prilikom planiranja i izvođenja projekta.

Jedan od primera mobilne aplikacije koja bi mogla da se koristi u procesu upravljanja projektima je Trello. Ova aplikacija omogućava organizaciju projekata u obliku virtuelnih tabli sa “karticama” koje predstavljaju zadatke ili aktivnosti. Korisnici mogu da dodaju detalje o zadacima, obeležavaju ih kao završene i povezuju ih sa drugim karticama. Trello takođe uključuje opcije za dodavanje komentara, pregled rasporeda i integrisanje sa drugim aplikacijama kao što je Google Kalendar. Ova aplikacija je dostupna za preuzimanje na Android i iOS uređajima i omogućava timovima da efikasno planiraju i organizuju projekte, prate napredak i izvršavaju zadatke.

 1. Asana je mobilna aplikacija koja omogućava timovima da planiraju, organizuju i prate projekte i zadatke. On uključuje funkcije kao što su kreiranje tabli zadataka, dodavanje detalja zadatka, dovršavanje zadataka i povezivanje zadataka sa drugim projektima ili karticama. Asana takođe uključuje opcije za dodavanje komentara, planiranje radnog vremena i integrisanje sa drugim aplikacijama kao što je Google Kalendar.
 2. Basecamp je mobilna aplikacija koja obezbeđuje alatke za upravljanje projektima, uključujući funkcije planiranja, organizovanja i praćenja projekata i zadataka. Korisnici mogu da kreiraju table zadataka, dodaju detalje zadatka, obeležavaju zadatke kao dovršene i povezuju zadatke sa drugim projektima ili karticama. Basecamp takođe uključuje opcije za dodavanje komentara, planiranje radnog vremena i integrisanje sa drugim aplikacijama kao što je Google Kalendar.
 3. Monday.com je mobilna aplikacija koja omogućava timovima da planiraju, organizuju i prate projekte i zadatke. On uključuje funkcije kao što su kreiranje tabli zadataka, dodavanje detalja zadatka, dovršavanje zadataka i povezivanje zadataka sa drugim projektima ili karticama. Monday.com takođe uključuje opcije za dodavanje komentara, planiranje radnog vremena i integrisanje sa drugim aplikacijama kao što je Google.
 4. Wrike je mobilna aplikacija koja omogućava timovima da planiraju, organizuju i prate projekte i zadatke. On uključuje funkcije kao što su kreiranje tabli zadataka, dodavanje detalja zadatka, dovršavanje zadataka i povezivanje zadataka sa drugim projektima ili karticama. Wrike takođe uključuje opcije za dodavanje komentara, planiranje radnog vremena i integrisanje sa drugim aplikacijama.
 5. Smartsheet je mobilna aplikacija koja omogućava timovima da planiraju, organizuju i prate projekte i zadatke. On uključuje funkcije kao što su kreiranje tabli zadataka, dodavanje detalja zadatka, dovršavanje zadataka i povezivanje zadataka sa drugim projektima ili karticama. Smartsheet takođe uključuje opcije za dodavanje komentara, planiranje radnog vremena i integrisanje sa drugim aplikacijama.

Moja preporuka i za aplikacije koje takođe koristim: Jira koja je takođe namenjena za velike timove. Tu je i Bitrix 24, ozbiljan i ogroman CRM. Ukoliko bih birao omiljenu, jednostavnu, clean aplikaciju, onda je to Notion – možete da koristite za posao ili privatno sami, sa partnerom, prijateljima, jako je korisna.

ganttov dijagram prikaz primer

Planiranje projekta

Planiranje projekata je važan korak u procesu upravljanja projektima, koji podrazumeva identifikaciju ciljeva, definisanje opsega i izradu detaljnog plana za postizanje ciljeva projekta. Ciljevi projekta treba da budu SMART, ili specifičan, merljiv, dostižan, relevantan i vremenski ograničen. Obim projekta određuje šta je uključeno u projekat, a šta ne. Plan projekta sadrži sve informacije neophodne za izvršenje projekta, uključujući ciljeve, obim, resurse, aktivnosti, rokove, budžet i druge elemente.

 • Identifikovanje ciljeva projekta (SMART kriterijuma): ciljevi projekta treba da budu jasno definisani i povezani sa onim što je predviđeno da se postigne projektom. Ciljevi treba da budu SMART, ili da budu specifični, merljivi, dostižni, relevantni i vremenski ograničeni. Definisanje SMART ciljeva je važno za usmeravanje napora i resursa ka ostvarenju ciljeva.
 • Definisanje opsega projekta (šta jeste, a šta nije uključeno u projekat): obim projekta određuje šta je uključeno u projekat, a šta ne. Definisanje opsega je važno za određivanje granica projekta i sprečavanje “ježeva” (neplanirano proširenje opsega).
 • Izrada projektnog plana: plan projekta je detaljan dokument koji sadrži sve informacije neophodne za izvršenje projekta. On uključuje ciljeve, obim, resurse, aktivnosti, rokove, budžet i druge važne elemente projekta. Planiranje projekata se obično odvija u nekoliko faza, uključujući razvoj strukture kvarova na radu (WBS), određivanje zadataka i rokova, kreiranje Gantovih dijagrama i drugih alata za praćenje napretka projekta.
 • Work Breakdown Structure (WBS): Work Breakdown Structure (WBS) je alatka koja služi za razdeljivanje projekta na manje, lakše upravljane jedinice (zadatke). On pomaže da se projekat podeli na logičke jedinice i da se utvrde odgovornosti za pojedinačne zadatke. WBS se sastoji od hijerarhijski organizovanih elemenata koji se sastoje od isporuka i podtaskova.
 • Utvrđivanje zadataka i rokovi: nakon kreiranja WBS-a, slede zadaci i rokovi za svaki zadatak u projektu. Zadaci treba da budu jasno definisani i vezani za specifične aktivnosti koje treba da se sprovode. Rokovi treba da budu realni i da se uzmu u obzir svi relevantni faktori (resursi, ograničenja, rizici itd.).
 • Gantov dijagram: Gantov dijagram je grafički prikaz plana projekta u vremenskom okviru. On prikazuje zadatke i rokove za svaki zadatak u projektu, kao i odnos između pojedinačnih zadataka i celokupnog projekta. Gantov dijagram se može koristiti za praćenje napretka projekta i identifikovanje mogućih kašnjenja.
 • Drugi alati za praćenje napretka projekta: pored Gantt dijagrama, postoje i drugi alati koji se koriste za praćenje napretka projekta, kao što su Analiza zarađene vrednosti (EVA), Metod kritične putanje (CPM) i drugi. Ove alatke se koriste za merenje napretka projekta u odnosu na planirane ciljeve i za identifikovanje mogućih odstupanja od plana.

   

Planiranje projekata je važan korak u ostvarivanju ciljeva projekta u rokovima, budžetima i drugim ograničenjima. To uključuje kreiranje strukture radne analize (WBS) za razdeljivanje projekta na manje jedinice kojima se lakše upravlja, postavljanje zadataka i rokova za svaki zadatak i kreiranje Gant dijagrama i drugih alatki za praćenje napretka projekta. Planiranje projekta omogućava pravac napora i resursa ka ostvarenju ciljeva i identifikovanje mogućih odstupanja od plana i rešavanje problema tokom izvršenja projekta.

Primer projekta za mobilnu aplikaciju koji bi mogao da se koristi je kreiranje mobilne aplikacije za praćenje kalorija i vežbanje. Ovaj projekat bi mogao da se razvije tako što bi se prvo definisali SMART ciljevi projekta, kao što su: kreiranje mobilne aplikacije koja će korisnicima omogućiti praćenje unosa kalorija i planiranje treninga u roku od 6 meseci, sa budžetom od 50.000 evra. Obim projekta obuhvatio bi sve aktivnosti potrebne za kreiranje aplikacije, uključujući definisanje zahteva i funkcionalnosti aplikacije, dizajniranje korisničkog interfejsa, kreiranje baze podataka za kalorije i vežbe, implementaciju aplikacije i testiranje. Plan projekta uključivao bi WBS sa podtaskovima kao što su: definisanje zahteva i funkcionalnosti aplikacije, dizajn korisničkog interfejsa, kreiranje baze podataka za kalorije i vežbe, implementacija aplikacija, testiranje i završni radovi. Rokovi bi bili definisani za svaki zadatak u projektu, a budžet bi bio podeljen na različite kategorije kao što su plaćanje dizajnera, programera i testera. Gantov dijagram će se koristiti za praćenje napretka projekta i obezbeđivanje da se radovi sprovode u skladu sa planom.

Određivanje projektnog tima project manager

Organizovanje projekta

Organizacija projekta podrazumeva formiranje projektnog tima, utvrđivanje uloga i odgovornosti članova tima, kao i stvaranje projektne strukture organizacije. Projektni tim čine ljudi sa različitom stručnošću i iskustvima koji su odgovorni za izvođenje projekta. Uloge i odgovornosti su jasno definisane i određuju šta svaki član tima treba da uradi u projektu i za šta je odgovoran. Projektna struktura organizacije određuje način na koji je projektni tim organizovan i komuniciran u okviru projekta.

 • Formiranje projektnog tima: Formiran je projektni tim od ljudi koji će biti odgovorni za izvođenje projekta. Tim bi trebalo da budu sačinjeni od ljudi sa različitom stručnošću i iskustvom koji će biti potrebni za izvođenje projekta. Formiranje projektnog tima podrazumeva izbor članova tima, definisanje uloga i odgovornosti i uspostavljanje dobrih odnosa i komunikacije unutar tima.
 • Utvrđivanje uloga i odgovornosti članova tima: svaki član tima treba da ima jasno definisanu ulogu i odgovornost u okviru projekta. Uloga određuje šta svaki član tima treba da uradi u projektu, dok odgovornost određuje za šta je odgovoran. Jasno definisane uloge i odgovornosti su važne za efikasno funkcionisanje tima i za ostvarivanje ciljeva projekta.
 • Kreiranje projektne strukture organizacije: projektna struktura organizacije određuje način na koji se projektni tim organizuje i komunicira u okviru projekta. Postoje različiti tipovi projektnih struktura, kao što su linearna struktura, matrična struktura i druge, koje se razlikuju po stepenu autonomije tima, odgovornosti i komunikacije. Struktura dizajna je izabrana u zavisnosti od karakteristika projekta i organizacije.

Linearna struktura: u linearnom strukturi, projektni tim ima jasno definisanu liniju odgovornosti koja ide od projekt menadžera do nivoa odgovornosti do operativnih nivoa. U ovom slučaju, odgovornost i kontrola su centralizovani na menadžera projekta, dok tim ima ograničenu autonomiju u izvršenju projekta. Linearna struktura se najčešće koristi za projekte sa malim timovima i jednostavnom strukturom.

Struktura matrice: u matrici, projektni tim je organizovan po funkcijama i projektima. Svaki član tima ima dvostruku odgovornost prema svojoj funkciji i projektu. U ovom slučaju, odgovornost i kontrola se dele između menadžera projekta i upravljača funkcijama. Matrična struktura se najčešće koristi za projekte sa velikim timovima i složenom strukturom, kada je potrebna veća autonomija tima u izvršenju projekta.

Postoje i druge vrste projektnih struktura kao što su virtuelna i hijerarhijska struktura
Hijerarhijska struktura: u Hijerarhijskoj strukturi, tim projekta se organizuje po projektima i funkcijama, te se odgovornost i kontrola dele između projektnog menadžera i menadžera funkcije. U ovom slučaju, članovi tima imaju trostruku odgovornost prema svojim funkcijama, projektima i organizacionoj strukturi. Hijerarhijska struktura se najčešće koristi za projekte sa velikim timovima i složenom strukturom, kada je potrebna veća autonomija tima u izvođenju projekta i usklađenost sa organizacionom strukturom.
Virtuelna struktura: u virtuelnoj strukturi, projektni tim je organizovan na daljinu putem interneta i drugih komunikacionih tehnologija. Virtuelne timove čine ljudi koji su na različitim lokacijama i koji se okupljaju dok rade na projektu. Virtuelna struktura se najčešće koristi za projekte sa velikim timovima i složenom strukturom, kada je potrebna veća autonomija tima u izvršenju projekta i kada je potreban brz odgovor na promene.

Takođe postoje i druge vrste projektnih struktura kao što su geografska struktura, projektni timovi i druge, koje se razlikuju po stepenu autonomije tima, odgovornosti i komunikacije. Izbor strukture dizajna zavisi od karakteristika projekta i organizacije.

Organizovanje projekta je važan korak u efikasnom funkcionisanju tima i ostvarivanju ciljeva projekta. To podrazumeva formiranje tima sa različitim stručnostima i iskustvima, određivanje jasno definisanih uloga i odgovornosti i kreiranje projektne strukture koja odgovara karakteristikama projekta i organizacije. Dobro organizovan projekat omogućava usmeravanje napora i resursa ka ostvarenju ciljeva, kao i unapređenje komunikacije i saradnje unutar tima.

Primer projekta veb lokacije koji bi mogao da se koristi kao primer organizovanja projekta je izrada Veb lokacije za turističku agenciju. U ovom projektu, projektni tim bi činili dizajneri, programeri, SEO eksperti i projekt menadžer. Dizajner bi bio odgovoran za izradu izrade web sajta, projektanta za implementaciju web sajta, SEO stručnjaka za optimizaciju sajtova za pretraživače i projektnog menadžera za koordinaciju i kontrolu projekata. Uloga i odgovornost svakog člana tima bila bi jasno definisana i podeljena u skladu sa njihovom ekspertizom. Struktura projekta mogla bi da bude matrica, a menadžer projekta je koordinator između članova tima i funkcija. Tim bi se redovno sastao kako bi razmenjivao informacije i konsultovao se o napretku projekta, a komunikacija bi se odvijala putem elektronske pošte i video razgovora. Menadžer projekta bi imao odgovornost da održi redovne sastanke sa članovima tima i da prati napredak projekta, kao i da interveniše u slučaju pada ili problema. On će takođe biti odgovoran za izradu detaljnog plana projekta i njegovu adaptaciju u slučaju promena u okviru projekta. Takođe, menadžer projekta treba da uzme u obzir rizike i probleme koji nastaju tokom izvođenja projekta i da ih reši na najefikasniji mogući način. Pored toga, menadžer projekta bi trebalo da uzme u obzir budžet projekta i drži se planiranih troškova. Na kraju krajeva, cilj organizovanja projekta je da se obezbedi efikasno i efikasno izvršenje projekta, da se ostvare ciljevi projekta i da se iskažu potrebe klijenata.

Izvršavanje projekta

Izvršavanje projekta podrazumeva upravljanje projektnim resursima, kontrolu napretka projekta i rešavanje problema i izazova. Upravljanje projektnim resursima podrazumeva planiranje, dodelu i dodelu resursa potrebnih za izvođenje projekta i praćenje troškova i njihovo usklađivanje sa planom. Kontrola napretka projekta podrazumeva praćenje napretka projekta u vezi sa planom, identifikovanje odstupanja od plana i rešavanje problema. Rešavanje problema i izazova podrazumeva identifikovanje i rešavanje problema i izazova koji nastaju tokom izvođenja projekta, kao i adekvatno reagovanje na promene i neplanirane događaje koji utiču na projekat.

 • Upravljanje projektnim resursima: Upravljanje resursima projekta podrazumeva planiranje, dodelu i distribuciju resursa (ljudi, materijala, novca) potrebnih za izvođenje projekta. To podrazumeva praćenje troškova projekta i usklađivanje sa planom. Upravljanje projektnim resursima zahteva dobro planiranje i koordinaciju i efikasno korišćenje resursa u skladu sa prioritetima projekta.
 • Kontrola napretka projekta: kontrola napretka projekta podrazumeva praćenje napretka projekta u odnosu na plan i identifikovanje odstupanja od plana i rešavanje problema. To uključuje pripremu izveštaja o napretku projekta i njihovo podnošenje relevantnim stranama. Kontrola napretka projekta omogućava pravac napora i resursa ka ostvarivanju ciljeva projekta i identifikovanje mogućih odstupanja od plana i rešavanja problema tokom izvođenja projekta.
 • Rešavanje problema i izazova: rešavanje problema i izazova podrazumeva identifikovanje i rešavanje problema i izazova koji nastaju tokom izvođenja nekog projekta. To podrazumeva adekvatno reagovanje na promene i neplanirane događaje koji utiču na projekat. Rešavanje problema i izazova zahteva sposobnost improvizacije i prilagođavanja, a brzo donošenje odluka i reagovanje na promene.

   

Izvršenje projekta je važan korak u ostvarivanju ciljeva projekta. Ovo podrazumeva upravljanje resursima, kontrolu toka i rešavanje problema i izazove. Upravljanje resursima omogućava efikasno korišćenje resursa u skladu sa prioritetima projekta, dok kontrola napretka i rešavanje problema pomažu u usmeravanju napora i resursa ka ostvarivanju ciljeva projekta. Sposobnost projekta da se prilagodi promenama i neplaniranim događajima ključna je za uspeh projekta.

Primer:

Tim za izvođenje projekata odgovoran je za izgradnju nove poslovne zgrade u centru grada. U tom smislu, tim treba da planira, dodeljuje i dodeljuje resurse (ljude, materijal, novac) potrebne za izgradnju zgrade i praćenje troškova i usklađivanje sa planom. Tim bi takođe trebalo da prati napredak projekta u vezi sa planom i identifikuje odstupanja od plana i reši probleme koji nastaju. To takođe podrazumeva spremnost da se odgovori na promene i neplanirane događaje koji mogu uticati na projekat. Tim će raditi sa drugim timovima i stručnjacima (npr. arhitekte, inženjeri, radnici) na uspešnom izvođenju projekta i u skladu sa planom.

Još jedan primer:

 • Planiranje: Tim treba da planira kako će se projekat izvoditi, uključujući definisanje ciljeva i zadataka, raspored rada i dodelu resursa.
 • Dodela resursa: Tim treba da odluči koji su resursi (ljudi, materijal, novac) potrebni za izvođenje projekta i njegovo dodeljivanje na odgovarajući način.
 • Praćenje troškova: Tim treba da prati troškove projekta i da se uveri da je u skladu sa planom.
 • Kontrola napretka: Tim treba da prati napredak projekta i identifikuje odstupanja od plana i reši probleme koji nastaju.
 • Rešavanje problema: Tim treba da identifikuje i reši probleme i izazove koji nastaju tokom izvođenja projekta, kao i da adekvatno reaguje na promene i neplanirane događaje.
 • Komunikacija: Tim treba stalno da komunicira sa drugim timovima, ekspertima i drugim relevantnim stranama kako bi uspešno sproveo projekat.
 • Upravljanje rizicima: Tim treba da identifikuje i upravlja rizicima povezanim sa projektom, kako bi se smanjila verovatnoća da se nešto pokvari tokom izvođenja projekta.

Ovo su samo neki od načina na koje se može primeniti kurs izvođenja projekta. U suštini, cilj je uspešno sprovesti projekat, uz istovremeno uvećavanje resursa i minimiziranje rizika.

evaluacija projekta 2

Završetak projekta

Završetak projekta podrazumeva procenu rezultata projekta, izveštavanje o rezultatima projekta i zatvaranje projekta. Evaluacija rezultata projekta podrazumeva ispitivanje i procenu rezultata projekta u odnosu na ciljeve i očekivanja, kao i pripremu izveštaja o rezultatima projekta i njihovog podnošenja relevantnim stranama. Izveštavanje o rezultatima projekta podrazumeva pružanje informacija o rezultatima projekta relevantnim stranama, kao što su klijent, donator ili drugi. Zatvaranje projekta podrazumeva formalni završetak projekta i raspuštanje projektnog tima, kao i prenos odgovornosti i kontrole nad rezultatima projekta i trajne koristi relevantnim stranama.

 • Evaluacija rezultata projekta: evaluacija rezultata projekta podrazumeva ispitivanje i procenu rezultata projekta u odnosu na ciljeve i očekivanja. To podrazumeva izradu izveštaja o rezultatima projekta i njihovo prosleđivanje nadležnim stranama. Procena rezultata projekta omogućava da se utvrdi da li su ostvareni ciljevi projekta i da li su iskorišćene prednosti projekta.
 • Izveštavanje o rezultatima projekta: izveštavanje o rezultatima projekta podrazumeva pružanje informacija o rezultatima projekta relevantnim stranama, kao što su klijent, donator ili drugi. Izveštavanje o rezultatima projekta je važno za transparentnost i odgovornost projekta, kao i za promociju rezultata projekta i njihovu upotrebu u budućnosti.
 • Zatvaranje projekta: zatvaranje projekta podrazumeva formalni završetak projekta i raspuštanje projektnog tima. To takođe podrazumeva prenos odgovornosti i kontrole nad rezultatima projekta i trajne beneficije relevantnim stranama. Zatvaranje projekata omogućava da se resursi projekta preusmere na druge projekte i da se projektni tim raspusti.

Završetak projekta je važan korak u ostvarivanju ciljeva projekta i njegove upotrebe u budućnosti. Evaluacija rezultata projekta omogućava da se utvrdi da li su ostvareni ciljevi projekta i da li su iskorišćene prednosti projekta, dok izveštavanje o rezultatima projekta pomaže u transparentnosti i odgovornosti projekta, kao i u promociji rezultata projekta i njihovoj upotrebi u budućnosti. Zatvaranje projekata omogućava da se resursi projekta preusmere na druge projekte i da se projektni tim raspusti.

Primer:

Tim za izvođenje projekata završio je izgradnju nove poslovne zgrade u centru grada. U okviru završetka projekta, tim bi trebalo da proceni rezultate projekta, izvesti o rezultatima projekta i zatvori projekat.

Prvo, tim treba da proceni rezultate projekta, pa naime. Da ispitamo i procenimo rezultate projekta u odnosu na ciljeve i očekivanja. To podrazumeva pripremu izveštaja o rezultatima projekta i njihovu predaju relevantnim stranama, kao što su klijent i donator. Ocenom rezultata projekta utvrdiće se da li su ostvareni ciljevi projekta i da li su iskorišćene prednosti projekta.

Zatim, tim bi trebalo da napravi izveštavanje o rezultatima projekta, pa naime. da relevantnim stranama pruže informacije o rezultatima projekta. To je važno za transparentnost i odgovornost projekta, kao i za promociju rezultata projekta i njihovu upotrebu u budućnosti.

Na kraju, tim mora da završi zatvaranje projekta, pa naime. da formalno završi projekat i raspusti projektni tim. To takođe podrazumeva prenos odgovornosti i kontrole nad rezultatima projekta i trajne beneficije relevantnim stranama. Zatvaranje projekta omogućiće da se resursi projekta preusmere na druge projekte i da se projektni tim raspusti.

Alati i tehnike za upravljanje projektima

Alatke i tehnike upravljanja projektima uključuju upotrebu alatki za planiranje i upravljanje projektima, kao što su gantov dijagram i matrica odluka, kao i primenu tehnika za izvođenje projekata, kao što su brainstorming i SWOT analiza. Gantov dijagram pomaže u planiranju i praćenju napretka projekta, dok matrica odluke pomaže u donošenju odluke o prioritetima projekta i resursima. Brainstorming pomaže u generisanju ideja, dok SWOT analiza pomaže u identifikovanju jačina, slabosti, mogućnosti i pretnji projekta.

 • Upotreba alata za planiranje i upravljanje projektima: u savremenom upravljanju projektima postoji mnogo alata i tehnika koje pomažu u planiranju i upravljanju projektima. Među njima su Gantov dijagram, koji pomaže u planiranju i praćenju napretka projekta, kao i matrica odluke, koja pomaže u donošenju odluke o prioritetima i resursima projekta.
 • Primena tehnika izvođenja projekata: postoji mnogo tehnika i alata u izvođenju projekta koji pomažu u rešavanju problema i izazova. Među njima su tehnike kao što su brainstorming, koje pomažu u generisanju ideja i SWOT analiza, koja pomaže u identifikovanju jačina, slabosti, mogućnosti i pretnji projekta.

Alati i tehnike upravljanja projektima su važni za efikasno planiranje i upravljanje projektima, kao i za rešavanje problema i izazova tokom izvođenja projekta. Gantov dijagram i matrica odluka pomažu u planiranju i praćenju napretka projekta, dok brainstorming i SWOT analiza pomažu u generisanju ideja i identifikovanju jačina, slabosti, mogućnosti i pretnji projekta. Korišćenje alata i tehnika za upravljanje projektima omogućava bolju koordinaciju i kontrolu projekta, kao i uspešnije ostvarivanje projektnih ciljeva.

Primer:

Tim za izvršenje projekata odlučio je da koristi alate i tehnike upravljanja projektima za bolje planiranje i upravljanje projektom renoviranja staračkog doma. Prvo, tim koristi Gantov grafikon za planiranje projektnih aktivnosti i praćenje njihovog napretka. Zatim koristi matricu odluke da donese odluku o prioritetima i resursima projekta. U cilju generisanja ideja za rešenja problema koji nastaju tokom izvođenja projekta, tim koristi tehniku razmene ideja. Na kraju, koristi SWOT analizu za identifikovanje jačina, slabosti, mogućnosti i pretnji projekta i, na osnovu toga, donosi odluke o daljem toku projekta. Korišćenjem ovih alata i tehnika, tim očekuje bolju koordinaciju i kontrolu projekta, kao i da uspešnije ostvari ciljeve projekta.

 

Kvalitet i bezbednost u projektima

Kvalitet i bezbednost u projektima podrazumevaju kvalitetno upravljanje projektima i bezbednost u projektima. Upravljanje kvalitetom u projektima podrazumeva da se projekat sprovodi u skladu sa zahtevima i očekivanjima relevantnih strana, kao i da se izradi i primeni plan kvaliteta projekta i procedure kontrole kvaliteta projekta i osiguranja. Bezbednost u projektima podrazumeva da se projekat sprovodi u skladu sa propisima i bezbednosnim standardima, kao i da se rizici po bezbednost projekta identifikuju i procene i primene mere za smanjenje rizika po bezbednost projekta.

 • Upravljanje kvalitetom u projektima: upravljanje kvalitetom u projektima podrazumeva da se projekat sprovodi u skladu sa zahtevima i očekivanjima relevantnih strana. To podrazumeva izradu plana kvaliteta projekta, kao i izradu i primenu procedura za kontrolu kvaliteta projekta i osiguranje. Upravljanje kvalitetom u projektima omogućava da se projekat sprovodi u skladu sa zahtevima i očekivanjima, kao i da se poveća zadovoljstvo relevantnih strana projektom.
 • Bezbednost projekta: bezbednost projekta podrazumeva da se projekat sprovodi u skladu sa propisima i bezbednosnim standardima. To takođe uključuje identifikovanje i procenu rizika po bezbednost projekata, kao i razvoj i sprovođenje mera za smanjenje rizika po bezbednost projekata. Bezbednost u projektima omogućava da se projekat sprovodi u skladu sa bezbednosnim propisima i standardima, kao i da se smanje rizici po bezbednost projekata.

Kvalitet i bezbednost su važni aspekti u projektima, jer omogućavaju da se projekat sprovodi u skladu sa zahtevima i očekivanjima relevantnih strana, kao i da se smanje rizici po bezbednost projekta. Upravljanje kvalitetom projekta pomaže da se poveća zadovoljstvo relevantnih strana projektom, dok bezbednost u projektima pomaže da se smanje rizici po bezbednost projekata. Obezbeđivanje kvaliteta i bezbednosti u projektima je važno za uspešno ostvarivanje projektnog cilja.

Primer:

U projektu izgradnje novog sajta za onlajn prodaju odeće, menadžment kvaliteta podrazumeva da se sajt razvija u skladu sa zahtevima i očekivanjima klijenata i da se izradi i realizuje kvalitetan plan projekta. To podrazumeva sprovođenje redovnih testova i testova kako bi se osiguralo da sajt ispravno funkcioniše i da korisničko iskustvo bude što bolje. Bezbednost u projektu podrazumeva da se poštuju bezbednosni standardi u razvoju web aplikacija, kao i da se plan upravljanja rizicima za bezbednost sajta razvija i sprovodi. To podrazumeva i sprovođenje redovnih bezbednosnih testova i preduzimanje mera za smanjenje rizika od sajber napada ili drugih bezbednosnih incidenata.

razlika scrum i kanban

Komunikacija u projektima

Komunikacija u projektima podrazumeva razmenu informacija i poruka između članova projektnog tima i relevantnih strana projekta. Značaj dobre komunikacije u projektima leži u činjenici da omogućava da se informacije brzo i efikasno prenose, kao i da se problemi i izazovi rešavaju na vreme. Postoji mnogo tehnika i alata za komunikaciju u projektima, kao što su izveštaji o statusu i sastanci, koji pomažu u praćenju napretka projekta i razmeni informacija i rešavanju problema.

 • Značaj dobre komunikacije u projektima: komunikacija u projektima podrazumeva razmenu informacija i poruka između članova projektnog tima i relevantnih strana projekta. Dobra komunikacija u projektima je važna za uspešno ostvarivanje projekt ciljeva, jer omogućava da se informacije prenose brzo i efikasno, kao i da se na vreme reše problemi i izazovi.
 • Tehnike i alati za komunikaciju u projektima: postoji mnogo tehnika i alata za komunikaciju u projektima. To uključuje izveštaje o statusu koji pomažu u praćenju napretka projekta i sastanke koji pomažu u razmeni informacija i rešavanju problema. Tehnike i alati za komunikaciju u projektima omogućavaju efikasnu razmenu informacija i poruka u projektu, kao i bolju koordinaciju i kontrolu projekta.

Komunikacija je važan aspekt u projektima, jer omogućava efikasnu razmenu informacija i poruka između članova projektnog tima i relevantnih projektnih strana. Dobra komunikacija je ključna za uspešno ostvarivanje ciljeva projekta, kao i za bolju koordinaciju i kontrolu projekta.

Primer: U projektu renoviranja školske sportske hale, komunikacija u projektu podrazumeva da članovi projektnog tima redovno komuniciraju sa menadžerom projekta i drugim relevantnim stranama, kao što su izvođači radova, predstavnici škola i donatori. To podrazumeva korišćenje komunikacionih tehnika i alata, kao što su redovni sastanci i izveštaji o statusu, za razmenu informacija o napretku projekta i rešavanje eventualnih problema i izazova. Dobra komunikacija u projektu omogućava da se renoviranje hale sprovede u skladu sa zahtevima i očekivanjima, kao i da se projekat uspešno završi u roku i budžetu.

Liderstvo i motivacija u projektima

Liderstvo i motivacija u projektima podrazumevaju ulogu liderstva u projektima i motivisanje projektnog tima. Uloga liderstva u projektima podrazumeva vođenje i motivisanje projektnog tima ka uspešnom ostvarivanju ciljeva projekta, kao i donošenju odluka, koordinaciji aktivnosti projektnog tima i komunikaciji sa relevantnim akterima projekta. Motivisanje projektnog tima podrazumeva povećanje motivacije i entuzijazma članova projektnog tima, a može se postići postavljanjem jasnih ciljeva i očekivanja, kao i pružanjem podrške i resursa članovima projektnog tima.

 • Uloga projektnog rukovodstva: vođenje projekta podrazumeva vođenje i motivisanje projektnog tima ka uspešnom ostvarenju ciljeva projekta. Rukovodstvo projekta takođe uključuje donošenje odluka, koordinaciju aktivnosti projektnog tima i komunikaciju sa relevantnim akterima projekta. Uloga liderstva u projektima je važna za uspešno ostvarivanje projekt ciljeva, kao i za bolju koordinaciju i kontrolu projekta.
 • Motivisanje projektnog tima: motivisanje projektnog tima podrazumeva povećanje motivacije i entuzijazma članova projektnog tima. To se može postići postavljanjem jasnih ciljeva i očekivanja i pružanjem podrške i resursa članovima projektnog tima. Motivisanje projektnog tima je važno za povećanje produktivnosti i uspeha projektnog tima.

Liderstvo i motivacija su važni aspekti u projektima, jer omogućavaju uspešno ostvarivanje projektnih ciljeva i povećanje produktivnosti i uspeha projektnog tima. Uloga liderstva u projektima podrazumeva vođenje i motivisanje tima

Rizici u projektima

Rizici su neizvesnosti ili događaji koji mogu uticati na uspeh projekta. Identifikacija i upravljanje rizicima je važan deo upravljanja projektima, jer pomaže da se smanje negativni uticaji rizika na projekat i poveća šansa za uspešan završetak projekta.

 • Identifikovanje rizika u projektu (proces koji se koristi za otkrivanje i procenu rizika u projektu)
 • Planiranje odgovora na rizik (utvrđivanje strategija upravljanja rizicima, kao što su izbegavanje, smanjenje, prihvatanje ili prenos rizika)
 • Upravljanje rizicima tokom izvršenja projekta (praćenje i praćenje rizika, odgovarajući odgovor na promene rizika)
 • Analiza uticaja rizika na projekat (procena posledica rizika po ciljeve projekta, kao i njihov uticaj na vreme, trošak i kvalitet projekta)

Upravljanje rizicima je važno za uspešno izvršenje projekta, jer omogućava planiranje reakcija na rizike i pravilno praćenje tokom izvođenja projekta. Analiza uticaja rizika je takođe važna za procenu posledica rizika na neki projekat i odlučivanje o odgovarajućim akcijama za upravljanje njima. Dobro upravljanje rizicima je ključno za uspešan završetak projekta.

Primer projekta za koji bi mogli da se primene koncepti navedeni iznad jeste izgradnja novog komercijalnog objekta. U ovaj projekat rizici bi mogli da uključuju stvari kao što su nepredviđene poteškoće sa zemljištem (npr. pronađeni su podzemne vode ili kontaminirano zemljište), poteškoće u dobijanju neophodne dozvole od lokalne samouprave ili probijanje rokova izgradnje zbog loših vremenskih uslova.

 

Identifikacija rizika u ovom projektu mogla bi da se obavi kroz proces anketiranja stručnjaka u građevinskoj industriji, razmatranja zemljišne dokumentacije i razgovora sa lokalnom vladom o proceduri dobijanja dozvola. Planiranje odgovora na rizike moglo bi da uključuje strategije kao što je izbegavanje rizika korišćenjem alternativne lokacije za izgradnju objekta ili smanjenje rizika angažovanjem dodatnih radnika da ispoštuju rokove. Upravljanje rizicima tokom izvođenja projekta moglo bi da uključuje praćenje vremenskih uslova i procenu njihovog uticaja na rokove izgradnje, kao i odgovarajuće reagovanje na sve promene dozvola ili poteškoća sa zemljištem. Analiza uticaja na rizik mogla bi da se sprovede procenom troškova dodatnih radnika ili promenama na lokaciji, kao i njihovim uticajem na rokove izgradnje i konačni budžet projekta.

Ovo je bio samo uvod u Projekt Menadžment, neizostavni, odnosno svakako obavezni deo ovoga je i Kako da razvijete MPV, kako se piše brif za proizvod, kreiranje Roadmape, šta je Product Backlog i šta je Sprint. Ovo su ključne stvari koje bi trebalo da znate ukoliko želite da vodite i upravljate nekim proizvodom.

S druge strane, želim i da vam olakšam i da vam kažem da sam i sam sve ovo prešao kroz praksu bez učenja, ponekog usputnog guglanja, i ono što sam zaključio jeste da postoji veliki izbor alata i tehnika, ali je na kraju suština jedna – da, ukoliko vodite proizvod, morate biti organizovani, jasni, tačni i jednostavni, ukoliko posedujete ovu moć, dovoljni su vam samo papir i olovka 😉

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You May Also Like